FX. Ismunir

Ketua

Wardoyo

Sekretaris

Hj. Hertanti

Bendahara

Susunan Pengawas

Imron Rosyadi

Koordinator

Sutaji

Anggota

Manajer

Drh. H. M. Ilham Suprayitno

Komposisi Karyawan

Muchsin

H. Santoso

Kartoyo

Mulyo Utomo

Bambang Winarno

Handoyo

Mulyono

Agus Muzahidin

Iriyanto

Supriyono

Sudarsono

Joko Sutomo

Suwarno

Usman Hadi

Achmad Suali

Wahyu Arrina Shoffa

Daftar Kelompok Organisasi

Pujianto

Jumadi

Imam Mahfudi

Jito

Kamid/Kasman

Naskat + Poniman

Sholikan + Sutono

Wulyono + Suwoto

Juwari